Lietotnes “Enter Gauja” lietošanas noteikumi
1.        Lietošanas noteikumos izmantotie termini
1.1.Lietošanas noteikumi – šie lietošanas noteikumi, kas tiek piemēroti Lietotājam Lietotnes izmantošanas laikā un kas regulē Biedrības un Lietotāja savstarpējās attiecības saistībā ar šīs Lietotnes izmantošanu.
1.2.Lietotājs – 16 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona, kura ir lejupielādējusi Lietotni un lieto to kā Nereģistrēts lietotājs vai Viesis.
1.3.Lietotne – šī Biedrības mobilā lietotne, kas pieejama iOS un Android operētājsistēmās un paredzēta jebkuram interesentam.
1.4.Nereģistrēts lietotājs – fiziska persona, kura vēlas lietot Lietotni, bet nav reģistrējusies kā Viesis.
1.5.Pakalpojuma sniedzējs – fiziska persona vai uzņēmums, kurš piedāvā  Piedāvājumus ar Lietotnes starpniecību. Pakalpojuma sniedzēja nosaukums (vārds un uzvārds vai nosaukums) tiek norādīts Piedāvājuma aprakstā.
1.6.Biedrība – Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība, reģistrācijas Nr. 40008050743, adrese: Ausekļa iela 6, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.
1.7.Piedāvājums – īpašais piedāvājums vai piedāvājumi, kas tiek publicēti Lietotnē un ir paredzēti Lietotājiem.
1.8.Parks – Gaujas Nacionālā parka teritorija.
1.9.Viesis – fiziska persona, kura vēlas lietot Lietotni un ir sekmīgi reģistrējusies ar sociālā tīkla Facebook konta starpniecību.
1.10.   QR kods – Lietotājam piešķirts apliecinājums ar unikālu numuru Piedāvājuma saņemšanas identificēšanai, kas Lietotājam dod tiesības saņemt Piedāvājumu atbilstoši Piedāvājumā norādītajai informācijai.
1.11.   Paziņojumi – informatīvi paziņojumi (push notifications) par dažādiem ar Biedrību un Parku saistītiem notikumiem, pasākumiem, Piedāvājumiem un aptaujām, kas tiek publicēti Lietotnē.

2.      Vispārīgie noteikumi
2.1.Lietošanas noteikumi nosaka ar Lietotnes un tajā ietverto iespēju un Piedāvājumu izmantošanu saistītus jautājumus.
2.2.Lietošanas noteikumi piemērojami visiem Lietotnes apmeklētājiem. Pirms Lietotnes izmantošanas uzsākšanas Lietotājam ir pienākums pilnībā iepazīties ar šiem noteikumiem. Lejupielādējot un lietojot Lietotni, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir iepazinies un apņemas ievērot šos Lietošanas noteikumus.
2.3.Biedrība veic visus saprātīgi iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Lietotnē pieejamais saturs, Ziņojumi un Piedāvājumi ir precīzi un aktuāli. Neskatoties uz to, Biedrība nevar garantēt un attiecīgi neuzņemas atbildību, ka Lietotnes, Ziņojumu un Piedāvājumu saturs vienmēr tāds būs.
2.4.Jebkura saite uz trešo pušu mājaslapām vai informāciju, kas var parādīties Lietotnē, ir ievietota tikai ar mērķi sniegt vispārīgus ieteikumus, lai Lietotājam padarītu pieejamus citus informācijas avotus, kas viņu varētu interesēt. Biedrība nav atbildīga par šo mājaslapu vai informācijas izmantošanas, konfidencialitātes un citiem noteikumiem, un tāpēc visi Lietotāji tiek aicināti iepazīties ar attiecīgajiem noteikumiem, jo tie var atšķirties no Lietotnei piemērojamajiem noteikumiem.
2.5.Lietotājam ir pienākums pilnībā ievērot piemērojamo tiesību aktu noteikumus, jo īpaši attiecībā uz publicējamās informācijas saturu un citu personu tiesību ievērošanu, ja Lietotājs izmanto tiesības veikt ierakstus, komentārus, izteikt ierosinājumus, ziņot par problēmām, pievienot attēlus vai veikt citas darbības ar Lietotnes starpniecību. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kura no Lietotāja profila ir ievietota Lietotnē, un par visām darbībām, kuras no Lietotāja profila ir veiktas ar Lietotnes starpniecību. Biedrībai ir tiesības dzēst jebkādu Lietotāja ievietoto saturu, ja Biedrības ieskatā tas neatbilst tiesību aktu vai ētikas normām.

3.      Izmaiņas Lietotnes saturā, darbībā un Lietošanas noteikumos
3.1.Biedrība pastāvīgi veic izmaiņas un gan saturiski, gan tehniski uzlabo Lietotni, nodrošinot tās izmantošanas iespēju dažādību, pilnveidošanu un atbilstību Lietotāju vēlmēm un vajadzībām. Biedrība ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem pievienot vai atcelt jebkādas Lietotnes funkcionalitātes vai risinājumus. Lietotne ir pieejama visu diennakti. Ir pieļaujami īslaicīgi Lietotnes darbības pārtraukumi, kas saistīti ar Lietotnes uzturēšanas, apkalpošanas vai uzlabošanas darbiem. Biedrība nav atbildīga par zaudējumiem, kas var rasties darbības pārtraukuma laikā vai saistībā ar Lietotnes funkcionālām vai vizuālām risinājuma izmaiņām. Par Lietotnes darbības traucējumiem netiek uzskatīti traucējumi, kuru cēlonis ir Lietotāja iekārtas vai izmantotās programmatūras neatbilstība.
3.2.Biedrība ir tiesīga jebkādā veidā mainīt vai atjaunināt Lietotnes saturu un jebkurus elementus, kas ir iekļauti Lietotnes dizainā un konfigurācijā, kā arī laiku pa laikam grozīt vai papildināt Lietošanas noteikumus, kā arī pilnībā vai daļēji pārtraukt Lietotnes darbību.
3.3.Ja Lietošanas noteikumos tiks veiktas izmaiņas, tās tiks atspoguļotas Lietošanas noteikumu atjauninātajā versijā, norādot Lietošanas noteikumu aktuālo datumu. Lietošanas noteikumu aktuālā redakcija stājas spēkā pēc atjaunoto Lietošanas noteikumu publicēšanas Lietotnē. Tādēļ Lietotājam ne retāk kā vienu reizi mēnesī ir jāpārliecinās, vai Lietošanas noteikumos ir veiktas kādas izmaiņas. Būtisku izmaiņu gadījumā Lietotnē tiks ietverts paziņojums ar aicinājumu iepazīties ar Lietošanas noteikumu aktuālo redakciju. Lietošanas noteikumi to aktuālajā redakcijā ir pieejami Lietotnes sadaļā –“Vairāk / Lietošanas noteikumi”.
3.4.Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt Lietošanas noteikumu izmaiņām un/vai grozījumiem, tam ir pienākums pārtraukt Lietotnes izmantošanu un dzēst to no savas viedierīces.

4.      Lietotāju statuss un reģistrācijas kārtība
4.1.Ar Lietotnes starpniecību Lietotājam ir iespēja uzzināt par Biedrībā un Parkā notiekošajām aktualitātēm, pasākumiem, Piedāvājumiem, organizētajām aptaujām, citu Lietotāju ierosinājumiem, kā arī dažādiem citiem notikumiem, kas saistīti ar Biedrību un Parku. Lietotājam pieejamais apjoms un saturs var atšķirties atkarībā no Lietotāja konkrētā brīža statusa (Nereģistrēts lietotājs vai Viesis).
4.2.Lai piedalītos aptaujās, ziņotu par Biedrībā vai Parkā novērotajām problēmām, izteiktu ierosinājumus vai interesi par dalību pasākumos, Lietotājam ir nepieciešams reģistrēties, izmantojot savus sociālā tīkla Facebook konta pieejas datus, attiecīgi iegūstot Viesa statusu.
4.3.Reģistrēties kā Viesim Lietotājam ir iespējams Lietotnes sadaļā “Vairāk”. Ja Nereģistrēts lietotājs vēlēsies veikt kādu darbību, kura ir paredzēta tikai Viesiem, Lietotne uzreiz piedāvās kādu no reģistrācijas iespējām.
4.4.Lietotne saglabās informāciju par Lietotāja statusu un turpmākās Lietotnes lietošanas reizēs atkārtota pieslēgšanās netiks prasīta.
4.5.Lietotājam nav tiesības izmantot citu personu datus, lai reģistrētos Lietotnē. Viesis ir atbildīgs par reģistrācijas laikā ievadīto informāciju un tās pareizību.
4.6.Biedrībai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai pilnībā liegt piekļuvi Lietotnei, ja tiek saņemts Lietotāja rakstisks iesniegums un/vai Lietotājs pārkāpj Lietošanas noteikumus, un/vai ir pamats bažām par Lietotnes neatbilstošu izmantošanu vai normatīvo aktu pārkāpumiem.

5.      Paziņojumu un Piedāvājumu kategoriju izvēle
5.1.Uzsākot Lietotnes lietošanu, Lietotājiem ir pieejami Piedāvājumi par visām Biedrības piedāvātajām kategorijām.
5.2.Viesim var izvēlēties, par kādām kategorijām saņemt Piedāvājumus, atzīmējot savu izvēli no Lietotnē attiecīgajās sadaļās esošajām kategorijām. Piedāvājumi no kategorijām, no kurām Viesis būs atteicies, vairs nebūs redzami viņa Lietotnē līdz brīdim, kad Viesis būs atkal pieteicies attiecīgajām kategorijām.
5.3.Viesis var pieteikties Paziņojumiem savā viedierīcē par katru jaunu Piedāvājumu, pasākumu, aptauju un ziņojumu, , kas pievienots Lietotnei. Pieteikties un atteikties no pašpiegādes paziņojumu saņemšanas iespējams Lietotnes sadaļā “Piedāvājumi” un “Paziņojumu iestatījumi”.

6.      Piedāvājumu un QR koda izmantošanas noteikumi
6.1.Lai izmantotu un saņemtu Piedāvājumu, Lietotājam jāapmeklē Piedāvājumā norādītā pakalpojuma sniegšanas vieta un Pakalpojuma sniedzēja darbiniekam jāuzrāda Lietotnes sadaļā “Mans profils” esošais QR kods, kurš tiks noskenēts. Pēc veiksmīgas QR koda noskenēšanas, Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums sniegt Piedāvājumā norādīto pakalpojumu atbilstoši Piedāvājumā norādītajiem noteikumiem.
6.2.QR kods tiek piešķirts katram Lietotājam, un tā nodošana izmantošanai trešajām personām ir aizliegta.
6.3.Lietotājam ir iespējams Lietotnes sadaļā “Darījumu vēsture” redzēt savu darījumu vēsturi – informāciju par Piedāvājuma izmantošanas datumu un laiku.
6.4.Pakalpojuma sniedzējiem ir pieeja Piedāvājuma izmantošanas statistikai – informācijai par Piedāvājuma izmantošanas skaitu un laiku, taču Pakalpojumu sniedzējiem nav iespējams identificēt konkrētu Lietotāju, kurš ir izmantojis Piedāvājumu.
6.5.Biedrība pilnībā nav atbildīga par Piedāvājumu saturu un Pakalpojumu sniedzēju vai to darbinieku rīcību, taču Biedrība aicina ziņot par jebkuru gadījumu, kad Lietotnē publicētais Piedāvājums nav sniegts atbilstoši tā reklāmai vai arī jebkādu citu domstarpību gadījumā ar Pakalpojumu sniedzējiem, ja tās saistītas ar Piedāvājumu.

7.      Privātums un personas datu apstrāde
7.1.Darbojoties kā pārzinis, Biedrība apstrādā Lietotāju personas datus šajos Lietošanas noteikumos paredzētajā apmērā un kārtībā. Neatkarīgi no Lietotāja statusa Biedrība apstrādā datus par Lietotāja aktivitātēm Lietotnē ar mērķi nodrošināt Lietotnes pamatfunkcijas, analizēt un attīstīt to funkcionalitāti, administrēt Lietotnes darbību, uzlabot Biedrības darbu, kā arī veikt citas darbības atbilstoši šajos Lietošanas noteikumus paredzētajam. Biedrības rīcībā var būt atšķirīgas Lietotāju personas datu kategorijas atkarībā no Lietotāja statusa.
7.2.Gadījumā, ja Lietotājs ir devis savu piekrišanu Lietotāja datu apstrādei konkrētiem nolūkiem, Biedrība veic attiecīgo Lietotāju datu apstrādi, pamatojoties uz attiecīgo Lietotāja piekrišanu tam nepieciešamajā apmērā.
7.3.Lietotāja reģistrācijas laikā un Lietotnes izmantošanas ietvaros, Biedrībai var būt pieeja tieši vai netieši identificējamai informācijai par Lietotāju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu Lietotnē paredzēto funkciju sniegšanu.
7.4.Biedrība neveic nekādas papildu darbības, lai papildus identificētu Nereģistrētos lietotājus, izņemot, ja tas ir nepieciešams Lietotājam pieejamo Lietotnes funkciju nodrošināšanai.
7.5.Attiecībā uz Viesiem, ja Lietotājs ir izvēlējies sev šādu statusu un reģistrējas ar Facebook starpniecību, Lietotne saņem no Facebook tā vietnē reģistrēto Viesa vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi, taču attiecīgie personas dati netiek glabāti. Pēc Viesa reģistrācijas Lietotnes datu bāzē no šajā punktā minētajiem datiem saglabājas tikai Viesa Facebook identifikators ar mērķi nodrošināt, ka nākamajā pieslēgšanās reizē Viesim nav atkārtoti jāreģistrējas. Biedrība neveic nekādas papildu darbības, lai identificētu Viesi, pat tad, ja tehniski tas būtu iespējams, izņemot, ja tas ir nepieciešams Lietotājam pieejamo Lietotnes funkciju nodrošināšanai.
7.6.Lai nodrošinātu Lietotnes funkcionalitāti, Lietotnē var būt nepieciešamība  izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu izmantošanas mērķis ir nodrošināt Lietotnes pilnvērtīgu darbību un satura kvalitātes uzturēšanu un uzlabošanu. Apkopojums tiek izmantots anonimizētā veidā.
7.7.Izmantojot Lietotnes funkciju “Ierosinājumi”, ir iespēja norādīt ar ierosinājumu saistīto atrašanās vietu. Ierosinājuma atrašanās tiek izmantota ierosinājumā ietverto jautājumu izvērtēšanai.
7.8.Lietotnes izmantošana ir brīvprātīgā Lietotāja izvēlē kā papildu iespēja saziņai ar Biedrību. Lietotājam nav pienākums Lietotnei sniegt sevi identificējošus datus, izņemot, ja Lietotājs vēlas kļūt par Viesi vai vēlas izmantot Lietotnes funkcijas, kuru nodrošināšanai Lietotājam nepieciešama attiecīga datu apstrāde. Viesim ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, kas pamatojas uz Viesa piekrišanu, sazinoties ar Biedrību, izmantojot Lietošanas noteikumu 9.5. punktā norādīto kontaktinformāciju. Šādā gadījumā jāņem vērā, ka Viesa tiesību īstenošana var nozīmēt Lietotnes izmantošanas ierobežojumus vai izbeigšanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.
7.9.Lietotājam ir tiesības pieprasīt no Biedrības piekļuvi saviem datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iebilst pret datu apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību atbilstoši piemērojamo tiesību aktu prasībām. Lietotājs var izmantot savas tiesības, sazinoties ar Biedrību, izmantojot Lietošanas noteikumu 9.5. punktā norādīto kontaktinformāciju. Lai varētu nodrošināt ar datu apstrādi saistītās Lietotāja tiesības, Lietotājam ir jābūt identificējamam. Lietotājam ir tiesības sazināties ar Biedrību jautājumos saistībā ar Lietotnes izmantošanu, kā arī iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā attiecībā uz datu apstrādes jautājumiem.
7.10.   Bez Lietotāja piekrišanas Biedrība nenodod Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos paredzētajām personām noteiktos gadījumos, kārtībā un apjomā, Biedrības pilnvarotām personām un sadarbības partneriem ar mērķi nodrošināt Lietotnes darbību, kā arī šajos Lietošanas noteikumos tieši paredzētos gadījumos. Gadījumos, kad tiek konstatētas vai arī radušās pamatotas šaubas par nelikumīgu darbību veikšanu, Biedrībai ir tiesības vērsties normatīvajos aktos noteiktajās iestādēs, lūdzot novērst konstatētos pārkāpumus.  Statistikas, Biedrības darba uzlabošanas un Lietotnes reklamēšanas nolūkos, Lietotāju dati var tikt izmantoti, tostarp nodoti trešajām personām, anonimizētā formā.
7.11.   Biedrība ir īstenojusi un turpinās uzturēt un ievērot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu Lietotāja datu apstrādi saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām, tai skaitā, bet ne tikai, lai aizsargātu Lietotāja datus pret nejaušu, neatļautu vai prettiesisku piekļuvi, izpaušanu, labošanu vai nozaudēšanu.
7.12.   Lietotnes tehnisko darbību un apkalpošanu Biedrības uzdevumā un saskaņā ar Biedrības norādījumiem nodrošina Biedrības piesaistīts personas datu apstrādātājs –"MAK IT"  SIA, reģistrācijas Nr. 50103381201, adrese: Pulkveža Brieža iela 8-1, Rīga, LV-1010.
7.13.   Biedrībai ir tiesības uzticēt personas datu apstrādi arī citiem personas datu apstrādātājiem, kā arī atļaut tiem piesaistīt papildu apstrādātājus. Datu apstrāde netiek veikta ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalstīm.
7.14.   Lietotāja dati tiek apstrādāti un glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams Lietotāja izvēlēto Lietotnes funkciju nodrošināšanai un/vai kamēr Lietotājs nebūs dzēsis Lietotni. Tas neattiecas uz informāciju un datiem, kuru Biedrībai ir pienākums saglabāt atbilstoši piemērojamo tiesību aktu prasībām vai tiesvedības un izmeklēšanas vajadzībām, kā arī gadījumā, ja šāda informācija un dati tiek iekļauti Biedrības informācijas sistēmu datu rezerves kopijās un tas nav sapratīgi un praktiski iespējams dzēst šādās datu rezerves kopijās attiecīgā Lietotāja datus. Informācija, attēli, video vai cits saturs, kuru Lietotājs ir publiski ievietojis Lietotnē, saglabājas arī pēc Lietotāja dzēšanas, ar norādi, ka šo saturu ir ievietojis dzēsts Lietotājs.

8.      Intelektuālais īpašums
8.1.Viss Lietotnes saturs ar izņēmumiem, kas norādīti Lietošanas noteikumos, tostarp visa informācija, dati, teksti, logotipi, ikonas, attēli, kā arī Lietotnes platforma, dizains un noformējums ir Biedrības vai tās piesaistīto sadarbības partneru īpašums, vai tiek izmantots saskaņā ar trešo personu atļaujām, kas piešķir attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības uz to izmantošanu. Lietotnes saturu aizsargā normatīvie akti, kas regulē intelektuālā īpašuma tiesības.
8.2.Lietotājam ir aizliegts pilnībā vai daļēji pavairot, izplatīt, pārveidot, lejupielādēt un jebkādā citā veidā izmantot Lietotnes saturu, kā arī jebkuru no programmatūrām, kas nepieciešamas Lietotnes darbībai, ja tam iepriekš nav saņemta speciāla rakstiska Biedrības piekrišana vai tā nav neatņemama Lietotnes izmantošanas sastāvdaļa.
8.3.Lietotnes platformas pārveidošana, pielāgošana, licences izsniegšana trešajām personām, pirmkoda atšifrēšana, dekompilēšana vai cita veida kaitniecība lietotajai programmatūrai vai platformai ir aizliegta.
8.4.Ievietojot jebkādu informāciju, attēlus, video vai citu saturu Lietotnē, Lietotājs apliecina, ka ir attiecīgā darba autors un atbild par tā saturu, ja tiek skartas trešo personu tiesības. Lietotājs nodod Biedrībai tiesības Lietotnē ievietoto attiecīgo saturu izmantot ar Lietotnes darbību, reklamēšanu, uzlabošanu un jaunu pakalpojumu izstrādi saistītiem mērķiem pēc Biedrības ieskatiem veidā, kas nepieciešamas noteiktā mērķa nodrošināšanai.

9.     Datu dzēšanas instrukcija
9.1. Jūs varat pieprasīt savu personas datu dzēšanu, kā to nosaka tiesību akti. Kad jūs pieprasīsiet savu personas datu dzēšanu, mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai izpildītu jūsu pieprasījumu. Dažos gadījumos mums var būt juridisks pienākums saglabāt atsevišķus datus noteiktu laiku. Šādā gadījumā mēs izpildīsim jūsu pieprasījumu pēc tam, kad būsim izpildījuši savas juridiskās saistības.

9.2. Datu dzēšanas pieprasīšana
9.2.1. Pieprasiet savu datu dzēšanu lietotnes sadaļā Profils. Izvēlieties Vairāk > Mans Konts > Profila informācija > Dzēst manu kontu un apstipriniet savu izvēli.
9.2.2. Jūsu pieprasījums tiks apstrādāts saprātīgā termiņā.
9.2.3. Ja jums nav piekļuves savam profilam vai lietotnei, sazinieties ar mūsu atbalsta dienestu ac@gnp.gov.lv

9.3. Svarīgas piezīmes
Šis process ir paredzēts lietotājiem, kuri vēlas neatgriezeniski dzēst savu kontu. Šī darbība ir neatgriezeniska un tās rezultātā tiks neatgriezeniski dzēsti visi ar jūsu kontu saistītie dati.

10.      Citi noteikumi
10.1.Lietotnes un Piedāvājumu izmantošanu, kā arī šos Lietošanas noteikumus reglamentē Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.
10.2.Visus strīdus, kas radušies Lietotnes izmantošanas rezultātā, Biedrība un Lietotājs cenšas risināt sarunu ceļā. Ja vienošanos neizdodas panākt, strīdu risina Latvijas Republikas vispārējas jurisdikcijas tiesā pēc piekritības.
10.3.Gadījumā, ja kāds no šo Lietošanas noteikumu punktiem vai noteikumiem kļūst nepiemērojams vai spēkā neesošs, tas neietekmē pārējo Lietošanas noteikumu punktu un noteikumu spēkā esamību.
10.4.Lietošanas noteikumi ir spēkā, izmantojot Lietotni, un tie paliek spēkā Lietotāja un Biedrības savstarpējo tiesisko attiecību, ko regulē Lietošanas noteikumi, pastāvēšanas laikā.
10.5.Lai uzdotu jautājumus vai sazinātos ar Biedrību par Lietošanas noteikumiem, Lietotni vai Lietotāju datu apstrādi, lūdzam rakstīt uz info@entergauja.com
 
Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā no 24.05.2018.