Lietotnes “Olaines novads” lietošanas noteikumi

 
1. Lietošanas noteikumos izmantotie termini

1.1. Lietošanas noteikumi – šie lietošanas noteikumi, kas tiek piemēroti Lietotājam Lietotnes “Olaines novads” izmantošanas laikā un kas regulē Pašvaldības un Lietotāja savstarpējās attiecības saistībā ar šīs Lietotnes izmantošanu.
1.2. Lietotājs – fiziska persona, kura ir lejupielādējusi Lietotni un lieto to kā Nereģistrēts lietotājs, Viesis vai Pašvaldībā deklarēts iedzīvotājs. 
1.3. Lietotne – Pašvaldības mobilā lietotne, kas pieejama jebkuram interesentam.
1.4. Nereģistrēts lietotājs – fiziska persona, kura vēlas lietot Lietotni, bet nav reģistrējusies kā Viesis vai Pašvaldībā deklarēts iedzīvotājs.
1.5. Pakalpojuma sniedzējs – fiziska persona (reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs),  uzņēmums, kurš piedāvā  Piedāvājumus ar Lietotnes starpniecību. Pakalpojuma sniedzēja nosaukums (vārds un uzvārds vai nosaukums) tiek norādīts Piedāvājuma aprakstā.
 1.6. Pašvaldība – Olaines novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024332, adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114.
1.7. Novads – Olaines novads.
1.8. Novadā  deklarēts iedzīvotājs – fiziska persona ar deklarēto dzīvesvietu Olaines novadā, kura ir sekmīgi reģistrējusies ar Lietotnē  interneta banku starpniecību.
1.9. Ziņojumi – informatīvi paziņojumi par dažādiem ar Pašvaldību un Novadu saistītiem notikumiem, pasākumiem, Piedāvājumiem un aptaujām, kas tiek publicēti Lietotnē.
1.10. Piedāvājums – īpašais piedāvājums vai piedāvājumi, kas tiek publicēti Lietotnē, un ir paredzēti Lietotājiem.
1.10. Reģistrēts lietotājs – persona, kurai ir Viesa vai Pašvaldībā deklarētā iedzīvotāja statuss.
1.12. Viesis – fiziska persona bez deklarētās dzīvesvietas Novadā, kura ir sekmīgi reģistrējusies Lietotnē ar internetbanku starpniecību.
1.13. QR kods – Lietotājam piešķirts apliecinājums ar unikālu numuru Piedāvājuma saņemšanas identificēšanai, kas Lietotājam dod tiesības saņemt Piedāvājumu atbilstoši Piedāvājumā norādītajai informācijai.
1.14. ZZ Dats – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZZ Dats”, reģ’. Nr. 40003278467, Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Lietošanas noteikumi nosaka ar Lietotnes un tajā ietverto iespēju un Piedāvājumu izmantošanu saistītus jautājumus.
2.2. Lietošanas noteikumi piemērojami visiem Lietotnes apmeklētājiem. Pirms Lietotnes izmantošanas uzsākšanas Lietotājam ir pienākums pilnībā iepazīties ar šiem noteikumiem. Lejupielādējot un lietojot Lietotni, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir iepazinies un apņemas ievērot šos Lietošanas noteikumus.
2.3. Pašvaldība veic visus saprātīgi iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Lietotnē pieejamais saturs, Ziņojumi un Piedāvājumi ir precīzi un aktuāli. Neskatoties uz to, Pašvaldība nevar garantēt un attiecīgi neuzņemas atbildību, ka Lietotnes, Ziņojumu un Piedāvājumu saturs vienmēr tāds būs. 
2.4. Jebkura saite uz trešo pušu mājaslapām vai informāciju, kas var parādīties Lietotnē, ir ievietota tikai ar mērķi sniegt vispārīgus ieteikumus, lai Lietotājam padarītu pieejamus citus informācijas avotus, kas viņu varētu interesēt. Pašvaldība nav atbildīga par šo mājaslapu vai informācijas izmantošanas, konfidencialitātes un citiem noteikumiem, un tāpēc visi Lietotāji tiek aicināti iepazīties ar attiecīgajiem noteikumiem, jo tie var atšķirties no Lietotnei piemērojamajiem noteikumiem.
2.5. Lietotājam ir pienākums pilnībā ievērot piemērojamo tiesību aktu noteikumus, jo īpaši attiecībā uz publicējamās informācijas saturu un citu personu tiesību ievērošanu, ja Lietotājs izmanto tiesības veikt ierakstus, izteikt ierosinājumus, ziņot par problēmām, pievienot attēlus vai veikt citas darbības ar Lietotnes starpniecību. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kura no Lietotāja profila ir ievietota Lietotnē, un par visām darbībām, kuras no Lietotāja profila ir veiktas ar Lietotnes starpniecību. Pašvaldībai ir tiesības dzēst jebkādu Lietotāja ievietoto saturu, ja Pašvaldības ieskatā tas neatbilst tiesību aktu vai ētikas normām.

3. Izmaiņas Lietotnes saturā, darbībā un Lietošanas noteikumos

3.1. Pašvaldība pastāvīgi veic izmaiņas un gan saturiski, gan tehniski uzlabo Lietotni, nodrošinot tās izmantošanas iespēju dažādību, pilnveidošanu un atbilstību Lietotāju vēlmēm un vajadzībām. Pašvaldība ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem pievienot vai atcelt jebkādas Lietotnes funkcionalitātes vai risinājumus. Lietotne ir pieejama visu diennakti. Ir pieļaujami īslaicīgi Lietotnes darbības pārtraukumi, kas saistīti ar Lietotnes uzturēšanas, apkalpošanas vai uzlabošanas darbiem. Pašvaldība nav atbildīga par zaudējumiem, kas var rasties darbības pārtraukuma laikā vai saistībā ar Lietotnes funkcionālām vai vizuālām risinājuma izmaiņām. Par Lietotnes darbības traucējumiem netiek uzskatīti traucējumi, kuru cēlonis ir Lietotāja iekārtas vai izmantotās programmatūras neatbilstība.
3.2. Pašvaldība ir tiesīga jebkādā veidā mainīt vai atjaunināt Lietotnes saturu un jebkurus elementus, kas ir iekļauti Lietotnes dizainā un konfigurācijā, kā arī laiku pa laikam grozīt vai papildināt Lietošanas noteikumus, kā arī pilnībā vai daļēji pārtraukt Lietotnes darbību.
3.3. Ja Lietošanas noteikumos tiks veiktas izmaiņas, tās tiks atspoguļotas Lietošanas noteikumu atjauninātajā versijā, norādot Lietošanas noteikumu aktuālo datumu. Lietošanas noteikumu aktuālā redakcija stājas spēkā pēc atjaunoto Lietošanas noteikumu publicēšanas Lietotnē. Tādēļ Lietotājam ne retāk kā vienu reizi mēnesī ir jāpārliecinās, vai Lietošanas noteikumos ir veiktas kādas izmaiņas. Būtisku izmaiņu gadījumā Lietotnē tiks ietverts paziņojums ar aicinājumu iepazīties ar Lietošanas noteikumu aktuālo redakciju. Lietošanas noteikumi to aktuālajā redakcijā ir pieejami Lietotnes sadaļā –“Vairāk / Lietošanas noteikumi”.
3.4. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt Lietošanas noteikumu izmaiņām un/vai grozījumiem, tam ir pienākums pārtraukt Lietotnes izmantošanu un dzēst to no savas viedierīces.

4. Lietotāju statuss un reģistrācijas kārtība

4.1. Ar Lietotnes starpniecību Lietotājam ir iespēja uzzināt par Pašvaldībā un Novadā notiekošajām aktualitātēm, pasākumiem, Piedāvājumiem, organizētajām aptaujām, citu Lietotāju ierosinājumiem, kā arī dažādiem citiem notikumiem, kas saistīti ar Pašvaldību un Novadu. Lietotājam pieejamais apjoms un saturs var atšķirties atkarībā no Lietotāja konkrētā brīža statusa (Nereģistrēts lietotājs, Viesis vai Pašvaldībā deklarēts iedzīvotājs).
4.2. Lai izteiktu ierosinājumus Lietotājam ir nepieciešams reģistrēties, izmantojot kādu no Lietotnē pieejamajām internetbanku autorizācijām vai attiecīgi iegūstot Viesa vai Pašvaldībā deklarētā iedzīvotāja statusu.
4.3. Ja Lietotājs ir Pašvaldībā deklarēts iedzīvotājs, tas var reģistrēties ar Lietotnē norādīto interneta banku starpniecību, attiecīgi iegūstot Pašvaldībā deklarētā iedzīvotāja statusu. Pašvaldībā deklarētajam iedzīvotājam ir tiesības izmantot visas priekšrocības, kādas ir piešķirtas Viesim, kā arī Piedāvājumus un citas priekšrocības, kuras Lietotnē ir tieši paredzētas Pašvaldības deklarētajiem iedzīvotājiem.
4.4. Lai reģistrētos Lietotnē kā Pašvaldības deklarētais iedzīvotājs un Lietotnē varētu nodrošināt Pašvaldībā deklarētā iedzīvotāja statusu, tiek veikta Lietotāja datu pārbaude ar ZZ Dats starpniecību. Ja Lietotājs nevēlas, ka tiek veikta šāda datu pārbaude, vai ja ZZ Dats neapstiprinās, ka Lietotāja deklarētā dzīvesvieta ir Novadā, tad reģistrācija netiks pabeigta un Lietotājam paliks spēkā Nereģistrētā lietotāja vai Viesa statuss.
4.5. Reģistrēties kā Viesim vai Pašvaldībā deklarētajam iedzīvotājam ir iespējams Lietotnes sadaļā “Vairāk”. Ja Nereģistrēts lietotājs vēlēsies veikt kādu darbību, kura ir paredzēta tikai Viesiem un/ vai Pašvaldībā deklarētiem iedzīvotājiem, Lietotne uzreiz piedāvās kādu no reģistrācijas iespējām.
4.6. Lietotne saglabās informāciju par Lietotāja statusu un turpmākās Lietotnes lietošanas reizēs atkārtota pieslēgšanās netiks prasīta.
4.7. Lietotājam nav tiesības izmantot citas personas datus, lai reģistrētos Lietotnē. Reģistrētais lietotājs ir atbildīgs par reģistrācijas laikā ievadīto informāciju un tās pareizību. 
4.8. Pašvaldībai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai pilnībā liegt piekļuvi Lietotnei, ja tiek saņemts Lietotāja rakstisks iesniegums un/vai Lietotājs pārkāpj Lietošanas noteikumus, un/vai ir pamats bažām par Lietotnes neatbilstošu izmantošanu vai normatīvo aktu pārkāpumiem.

 5. Paziņojumu un Piedāvājumu kategoriju izvēle

5.1. Uzsākot Lietotnes lietošanu, Lietotājiem ir pieejami Piedāvājumi par visām Pašvaldības piedāvātajām kategorijām.
5.2. Reģistrētie lietotāji var izvēlēties, par kādām kategorijām saņemt Piedāvājumus, atzīmējot savu izvēli no Lietotnē attiecīgajās sadaļās esošajām kategorijām. Ziņojumi un Piedāvājumi no kategorijām, no kurām Reģistrētais lietotājs būs atteicies, vairs nebūs redzami viņa Lietotnē līdz brīdim, kad Reģistrētais lietotājs būs atkal pieteicies attiecīgajām kategorijām.
5.3. Reģistrētie lietotāji var pieteikties saņemt Paziņojumus savā viedierīcē par katru jaunu Piedāvājumu, pasākumu, aptauju vai Ziņojumu, kas pievienots Lietotnei. Pieteikties un atteikties no Paziņojumu saņemšanas iespējams Lietotnes sadaļā “Piedāvājumi” un “Paziņojumu iestatījumi”.

 6. Piedāvājumu un QR koda izmantošanas noteikumi

6.1. Lai izmantotu un saņemtu Piedāvājumu, Lietotājam jāapmeklē Piedāvājumā norādītā pakalpojuma sniegšanas vieta un Pakalpojuma sniedzēja darbiniekam jāuzrāda Lietotnes sadaļā “Mans profils” esošais QR kods, kurš tiks noskenēts. Pēc veiksmīgas QR koda noskenēšanas, Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums sniegt Piedāvājumā norādīto pakalpojumu atbilstoši Piedāvājumā norādītajiem noteikumiem.
6.2. QR kods tiek piešķirts katram Lietotājam, un tā nodošana izmantošanai trešajām personām ir aizliegta.
6.3. Lietotājam ir iespējams Lietotnes sadaļā “Darbību vēsture” redzēt savu darījumu vēsturi – informāciju par Piedāvājuma izmantošanas datumu un laiku.
6.4. Pakalpojuma sniedzējiem ir pieeja Piedāvājuma izmantošanas statistikai – informācijai par Piedāvājuma izmantošanas skaitu un laiku, taču Pakalpojumu sniedzējiem nav iespējams identificēt konkrētu Lietotāju, kurš ir izmantojis Piedāvājumu.
6.5. Pašvaldība pilnībā nav atbildīga par Piedāvājumu saturu un Pakalpojumu sniedzēju vai to darbinieku rīcību, taču Pašvaldība aicina ziņot par jebkuru gadījumu, kad Lietotnē publicētais Piedāvājums nav sniegts atbilstoši tā reklāmai vai arī jebkādu citu domstarpību gadījumā ar Pakalpojumu sniedzējiem, ja tās saistītas ar Piedāvājumu. 

 7. Privātums un personas datu apstrāde

7.1. Darbojoties kā pārzinis, Pašvaldība apstrādā Lietotāju personas datus šajos Lietošanas noteikumos paredzētajā apmērā un kārtībā. Neatkarīgi no Lietotāja statusa Pašvaldība apstrādā datus par Lietotāja aktivitātēm Lietotnē ar mērķi nodrošināt Lietotnes pamatfunkcijas, analizēt un attīstīt to funkcionalitāti, administrēt Lietotnes darbību, uzlabot Pašvaldības darbu, kā arī veikt citas darbības atbilstoši šajos Lietošanas noteikumus paredzētajam. Pašvaldības rīcībā var būt atšķirīgas Lietotāju personas datu kategorijas atkarībā no Lietotāja statusa. 
7.2. Gadījumā, ja Lietotājs ir devis savu piekrišanu Lietotāja datu apstrādei konkrētiem nolūkiem, Pašvaldība veic attiecīgo Lietotāju datu apstrādi, pamatojoties uz attiecīgo Lietotāja piekrišanu tam nepieciešamajā apmērā.
7.3. Lietotāja reģistrācijas laikā un Lietotnes izmantošanas ietvaros, Pašvaldībai var būt pieeja tieši vai netieši identificējamai informācijai par Lietotāju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu Lietotnē paredzēto funkciju sniegšanu.
7.4. Pašvaldība neveic nekādas papildu darbības, lai papildus identificētu Nereģistrētos lietotājus, izņemot, ja tas ir nepieciešams Lietotājam pieejamo Lietotnes funkciju nodrošināšanai.
7.5. Attiecībā uz Lietotājiem, kas vēlas iegūt Reģistrēta lietotāja statusu un reģistrējas ar Lietotnē norādīto internetbanku starpniecību, Lietotne saņem no konkrētās bankas, kura tika izmantota reģistrācijas procesā, Lietotāja vārdu, uzvārdu un personas kodu. 
7.6. Lai nodrošinātu Lietotnes funkcionalitāti, Lietotnē var būt nepieciešamība  izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu izmantošanas mērķis ir nodrošināt Lietotnes pilnvērtīgu darbību un satura kvalitātes uzturēšanu un uzlabošanu. Apkopojums tiek izmantots anonimizētā veidā.
7.7. Izmantojot Lietotnes funkciju “Ierosinājumi”, ir iespēja norādīt ar ierosinājumu saistīto atrašanās vietu. Ierosinājuma atrašanās tiek izmantota ierosinājumā ietverto jautājumu izvērtēšanai. 
7.8. Lietotnes izmantošana ir brīvprātīgā Lietotāja izvēlē kā papildu iespēja saziņai ar Pašvaldību. Lietotājam nav pienākums Lietotnei sniegt sevi identificējošus datus, izņemot, ja Lietotājs vēlas kļūt par Reģistrēto lietotāju vai vēlas izmantot Lietotnes funkcijas, kuru nodrošināšanai Lietotājam nepieciešama attiecīga datu apstrāde. Reģistrētajam lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, kas pamatojas uz Reģistrētā lietotāja piekrišanu, sazinoties ar Pašvaldību, izmantojot Lietošanas noteikumu 9.5. punktā norādīto kontaktinformāciju. Šādā gadījumā jāņem vērā, ka Reģistrētā lietotāja tiesību īstenošana var nozīmēt Lietotnes izmantošanas ierobežojumus vai izbeigšanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana. 
7.9. Lietotājam ir tiesības pieprasīt no Pašvaldības piekļuvi saviem datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iebilst pret datu apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību atbilstoši piemērojamo tiesību aktu prasībām. Lietotājs var izmantot savas tiesības, sazinoties ar Pašvaldību, izmantojot Lietošanas noteikumu 9.5. punktā norādīto kontaktinformāciju. Lai varētu nodrošināt ar datu apstrādi saistītās Lietotāja tiesības, Lietotājam ir jābūt identificējamam. Lietotājam ir tiesības sazināties ar Pašvaldību jautājumos saistībā ar Lietotnes izmantošanu, kā arī iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā attiecībā uz datu apstrādes jautājumiem. 
7.10. Bez Lietotāja piekrišanas Pašvaldība nenodod Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos paredzētajām personām noteiktos gadījumos, kārtībā un apjomā, Pašvaldības pilnvarotām personām un sadarbības partneriem ar mērķi nodrošināt Lietotnes darbību, kā arī šajos Lietošanas noteikumos tieši paredzētos gadījumos. Gadījumos, kad tiek konstatētas vai arī radušās pamatotas šaubas par nelikumīgu darbību veikšanu, Pašvaldībai ir tiesības vērsties normatīvajos aktos noteiktajās iestādēs, lūdzot novērst konstatētos pārkāpumus.  Statistikas, Pašvaldības darba uzlabošanas un Lietotnes reklamēšanas nolūkos, Lietotāju dati var tikt izmantoti, tostarp nodoti trešajām personām, anonimizētā formā.
7.11. Pašvaldība ir īstenojusi un turpinās uzturēt un ievērot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu Lietotāja datu apstrādi saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām, tai skaitā, bet ne tikai, lai aizsargātu Lietotāja datus pret nejaušu, neatļautu vai prettiesisku piekļuvi, izpaušanu, labošanu vai nozaudēšanu.
7.12. Lietotnes tehnisko darbību un apkalpošanu Pašvaldības uzdevumā un saskaņā ar Pašvaldības norādījumiem nodrošina Pašvaldības piesaistīts personas datu apstrādātājs – "MAK IT"  SIA, reģistrācijas Nr. 50103381201, adrese: Pulkveža Brieža iela 8-1, Rīga, LV-1010.
7.13. Pašvaldībai ir tiesības uzticēt personas datu apstrādi arī citiem personas datu apstrādātājiem, kā arī atļaut tiem piesaistīt papildu apstrādātājus. Datu apstrāde netiek veikta ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalstīm.
7.14. Lietotāja dati tiek apstrādāti un glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams Lietotāja izvēlēto Lietotnes funkciju nodrošināšanai un/vai kamēr Lietotājs nebūs dzēsis Lietotni. Tas neattiecas uz informāciju un datiem, kuru Pašvaldībai ir pienākums saglabāt atbilstoši piemērojamo tiesību aktu prasībām vai tiesvedības un izmeklēšanas vajadzībām, kā arī gadījumā, ja šāda informācija un dati tiek iekļauti Pašvaldības informācijas sistēmu datu rezerves kopijās un tas nav sapratīgi un praktiski iespējams dzēst šādās datu rezerves kopijās attiecīgā Lietotāja datus. Lietotājs ir pārzinis attiecībā uz informāciju, attēliem, video un citu saturu, kuru Lietotājs ir ievietojis Lietotnē. Šāda informācija, attēli, video vai cits saturs, kuru Lietotājs ir ievietojis Lietotnē, saglabājas arī pēc Lietotāja dzēšanas, ar norādi, ka šo saturu ir ievietojis dzēsts Lietotājs, izņemot, ja Lietotā ir pieprasījis vai veicis personas datu dzēšanu un, ja šādu personas datu apstrādei nav cita pamata.

8. Intelektuālais īpašums

8.1. Viss Lietotnes saturs ar izņēmumiem, kas norādīti Lietošanas noteikumos, tostarp visa informācija, dati, teksti, logotipi, ikonas, attēli, kā arī Lietotnes platforma, dizains un noformējums ir Pašvaldības vai tās piesaistīto sadarbības partneru īpašums, vai tiek izmantots saskaņā ar trešo personu atļaujām, kas piešķir attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības uz to izmantošanu. Lietotnes saturu aizsargā normatīvie akti, kas regulē intelektuālā īpašuma tiesības.
8.2. Lietotājam ir aizliegts pilnībā vai daļēji pavairot, izplatīt, pārveidot, lejupielādēt un jebkādā citā veidā izmantot Lietotnes saturu, kā arī jebkuru no programmatūrām, kas nepieciešamas Lietotnes darbībai, ja tam iepriekš nav saņemta speciāla rakstiska Pašvaldības vai tās piesaistīto sadarbības partneru piekrišana vai tā nav neatņemama Lietotnes izmantošanas sastāvdaļa.
8.3. Lietotnes platformas pārveidošana, pielāgošana, licences izsniegšana trešajām personām, pirmkoda atšifrēšana, dekompilēšana vai cita veida kaitniecība lietotajai programmatūrai vai platformai ir aizliegta.
8.4. Ievietojot jebkādu informāciju, attēlus, video vai citu saturu Lietotnē (“Lietotāja saturs”), Lietotājs apliecina, ka ir Lietotāja satura autors vai arī darbojas ar Lietotāja satura tiesību īpašnieka piekrišanu. Lietotājs atbild par savu rīcību ja tiek skartas trešo personu tiesības. Ievietojot Lietotāja saturu, Lietotājs nodod Pašvaldībai bezmaksas, beztermiņa un ģeogrāfiski neierobežotas tiesības Lietotnē ievietoto attiecīgo saturu vai tās daļu izmantot ar Lietotnes darbību, reklamēšanu, uzlabošanu un jaunu pakalpojumu izstrādi saistītiem mērķiem pēc Pašvaldības ieskatiem veidā, kas nepieciešamas noteiktā mērķa nodrošināšanai.

9. Datu dzēšanas instrukcija
9.1. Jūs varat pieprasīt savu personas datu dzēšanu, kā to nosaka tiesību akti. Kad jūs pieprasīsiet savu personas datu dzēšanu, mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai izpildītu jūsu pieprasījumu. Dažos gadījumos mums var būt juridisks pienākums saglabāt atsevišķus datus noteiktu laiku. Šādā gadījumā mēs izpildīsim jūsu pieprasījumu pēc tam, kad būsim izpildījuši savas juridiskās saistības.

9.2. Datu dzēšanas pieprasīšana
9.2.1. Pieprasiet savu datu dzēšanu lietotnes sadaļā Profils. Izvēlieties Vairāk > Mans Konts > Profila informācija > Dzēst manu kontu un apstipriniet savu izvēli.
9.2.2. Jūsu pieprasījums tiks apstrādāts saprātīgā termiņā.
9.2.3. Ja jums nav piekļuves savam profilam vai lietotnei, sazinieties ar mūsu atbalsta dienestu pasts@olaine.lv

9.3. Svarīgas piezīmes
Šis process ir paredzēts lietotājiem, kuri vēlas neatgriezeniski dzēst savu kontu. Šī darbība ir neatgriezeniska un tās rezultātā tiks neatgriezeniski dzēsti visi ar jūsu kontu saistītie dati.
 
10. Citi noteikumi

10.1. Lietotnes un Piedāvājumu izmantošanu, kā arī šos Lietošanas noteikumus reglamentē Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti. 
10.2. Visus strīdus, kas radušies Lietotnes izmantošanas rezultātā, Pašvaldība un Lietotājs cenšas risināt sarunu ceļā. Ja vienošanos neizdodas panākt, strīdu risina Latvijas Republikas vispārējas jurisdikcijas tiesā pēc piekritības.
10.3. Gadījumā, ja kāds no šo Lietošanas noteikumu punktiem vai noteikumiem kļūst nepiemērojams vai spēkā neesošs, tas neietekmē pārējo Lietošanas noteikumu punktu un noteikumu spēkā esamību.
10.4. Lietošanas noteikumi ir spēkā, izmantojot Lietotni, un tie paliek spēkā Lietotāja un Pašvaldības savstarpējo tiesisko attiecību, ko regulē Lietošanas noteikumi, pastāvēšanas laikā.
10.5. Lai uzdotu jautājumus vai sazinātos ar Pašvaldību par Lietošanas noteikumiem, Lietotni vai Lietotāju datu apstrādi, lūdzam rakstīt uz pasts@olaine.lv.

 
 Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā no 31.08.2020.