Mobilās lietotnes “Mana pilsēta” lietošanas noteikumi
 
1.     Lietošanas noteikumos izmantotie termini
 
1.1.Lietošanas noteikumi –šie noteikumi, kas tiek piemēroti Lietotājam Lietotnes izmantošanas laikā un kas regulē Pašvaldības un Lietotāja savstarpējās attiecības saistībā ar šīs Lietotnes izmantošanu.
1.2.Lietotājs – 13 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona, kura ir lejupielādējusi Lietotni un lieto to kā Nereģistrēts lietotājs, Viesis vai Pašvaldībā deklarēts iedzīvotājs.
1.3.Lietotne – šī Pašvaldības mobilā lietotne, kas pieejama iOS un Android operētājsistēmās un paredzēta jebkuram interesentam, pilsētas viesim vai deklarētajam iedzīvotājam.
1.4.Nereģistrēts lietotājs – fiziska persona, kura vēlas lietot Lietotni, bet nav reģistrējusies kā Viesis vai Pašvaldībā deklarētais iedzīvotājs.
1.5.Pakalpojuma sniedzējs – fiziska persona vai uzņēmums, kurš piedāvā  Piedāvājumus ar Lietotnes starpniecību. Pakalpojuma sniedzēja nosaukums (vārds un uzvārds vai nosaukums) tiek norādīts Piedāvājuma aprakstā.
1.6.Pašvaldība – Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000048152, adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150.
1.7.Pašvaldībā deklarēts iedzīvotājs - fiziska persona ar deklarēto dzīvesvietu Pilsētā, kura vēlas lietot Lietotni, un ir sekmīgi reģistrējusies ar Lietotnē norādīto interneta banku starpniecību.
1.8.Piedāvājums – īpašais piedāvājums vai piedāvājumi, kas tiek publicēti Lietotnē, un ir paredzēti Lietotājiem.
1.9.Pilsēta – Siguldas novads.
1.10.PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
1.11.Reģistrētais lietotājs – persona, kurai ir Viesa vai Pašvaldībā deklarētā iedzīvotāja statuss;
1.12.Viesis – fiziska persona, kura vēlas lietot Lietotni, un ir sekmīgi reģistrējusies ar Lietotnē norādīto interneta banku starpniecību.
1.13.QR kods – Lietotājam piešķirts apliecinājums ar unikālu numuru Piedāvājuma saņemšanas identificēšanai, kas Lietotājam dod tiesības saņemt Piedāvājumu atbilstoši Piedāvājumā norādītajai informācijai.
1.14.Ziņojumi – informatīvi paziņojumi par dažādiem ar Pašvaldību un Pilsētu saistītiem notikumiem un pasākumiem, kas tiek publicēti Lietotnē.
 
2.     Vispārīgie jautājumi
 
2.1.Lietošanas noteikumi nosaka ar Lietotnes un tajā ietverto iespēju un Piedāvājumu izmantošanu saistītus jautājumus.
2.2.Lietošanas noteikumi piemērojami visiem Lietotnes apmeklētājiem. Pirms Lietotnes izmantošanas uzsākšanas Lietotājam ir pienākums pilnībā iepazīties ar šiem noteikumiem. Lejupielādējot un lietojot Lietotni, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir iepazinies un apņemas ievērot šos Lietošanas noteikumus. 
2.3.Pašvaldība veic visus saprātīgi iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Lietotnē pieejamais saturs, Ziņojumi un Piedāvājumi ir precīzi un aktuāli. 
2.4.Jebkura saite uz trešo pušu mājaslapām vai informāciju, kas var parādīties Lietotnē, ir ievietota tikai ar mērķi sniegt vispārīgus ieteikumus, lai Lietotājam padarītu pieejamus citus informācijas avotus, kas viņu varētu interesēt. Pašvaldība nav atbildīga par šo mājaslapu vai informācijas izmantošanas, konfidencialitātes un citiem noteikumiem, un tāpēc visi Lietotāji tiek aicināti iepazīties ar  šo informācijas resursu noteikumiem, jo tie var atšķirties no Lietotnei piemērojamajiem noteikumiem.
2.5.Lietotājam ir pienākums pilnībā ievērot piemērojamo tiesību aktu noteikumus, jo īpaši attiecībā uz publicējamās informācijas saturu un citu personu tiesību ievērošanu, ja Lietotājs izmanto tiesības veikt ierakstus, komentārus, izteikt ierosinājumus, ziņot par problēmām, pievienot attēlus vai veikt citas darbības ar Lietotnes starpniecību. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kura no Lietotāja profila ir ievietota Lietotnē, un par visām darbībām, kuras no Lietotāja profila ir veiktas ar Lietotnes starpniecību. Pašvaldībai ir tiesības dzēst jebkādu Lietotāja ievietoto saturu, ja Pašvaldības ieskatā tas neatbilst tiesību aktu vai ētikas normām.
 
3.     Izmaiņas Lietotnes saturā, darbībā un Lietošanas noteikumos

3.1.Pašvaldība pastāvīgi veic izmaiņas un gan saturiski, gan tehniski uzlabo Lietotni, nodrošinot tās izmantošanas iespēju dažādību, pilnveidošanu un atbilstību Lietotāju vēlmēm un vajadzībām. Pašvaldība ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem pievienot vai atcelt jebkādas Lietotnes funkcionalitātes vai risinājumus. Lietotne ir pieejama visu diennakti. Ir pieļaujami īslaicīgi Lietotnes darbības pārtraukumi, kas saistīti ar Lietotnes uzturēšanas, apkalpošanas vai uzlabošanas darbiem. Pašvaldība nav atbildīga par zaudējumiem, kas var rasties darbības pārtraukuma laikā vai saistībā ar Lietotnes funkcionālām vai vizuālām risinājuma izmaiņām. Par Lietotnes darbības traucējumiem netiek uzskatīti traucējumi, kuru cēlonis ir Lietotāja iekārtas vai izmantotās programmatūras neatbilstība.
3.2.Pašvaldība ir tiesīga jebkādā veidā mainīt vai atjaunināt Lietotnes saturu un jebkurus elementus, kas ir iekļauti Lietotnes dizainā un konfigurācijā, kā arī laiku pa laikam grozīt vai papildināt Lietošanas noteikumus, kā arī pilnībā vai daļēji pārtraukt Lietotnes darbību.
3.3.Ja Lietošanas noteikumos tiks veiktas izmaiņas, tās tiks atspoguļotas Lietošanas noteikumu atjauninātajā versijā, norādot Lietošanas noteikumu aktuālo datumu. Lietošanas noteikumu aktuālā redakcija stājas spēkā pēc atjaunoto Lietošanas noteikumu publicēšanas Lietotnē. Tādēļ Lietotājam ne retāk kā vienu reizi mēnesī ir jāpārliecinās, vai Lietošanas noteikumos ir veiktas kādas izmaiņas. Būtisku izmaiņu gadījumā Lietotnē tiks ietverts paziņojums ar aicinājumu iepazīties ar Lietošanas noteikumu aktuālo redakciju. Lietošanas noteikumi to aktuālajā redakcijā ir pieejami Lietotnes sadaļā –“Vairāk / Lietošanas noteikumi”.
3.4.Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt Lietošanas noteikumu izmaiņām un/vai grozījumiem, tam ir pienākums pārtraukt Lietotnes izmantošanu un dzēst to no savas viedierīces.
 
4.     Lietotāju statuss un reģistrācijas kārtība

4.1.Ar Lietotnes starpniecību Lietotājam ir iespēja uzzināt par Pašvaldībā un Pilsētā notiekošajām aktualitātēm, pasākumiem, Piedāvājumiem, organizētajām aptaujām, citu Lietotāju ierosinājumiem, kā arī dažādiem citiem notikumiem, kas saistīti ar Pašvaldību un Pilsētu. Lietotājam pieejamais apjoms un saturs var atšķirties atkarībā no Lietotāja konkrētā brīža statusa (Nereģistrēts lietotājs, Viesis vai Pašvaldībā deklarēts iedzīvotājs).
4.2.Lai piedalītos aptaujās, ziņotu par Pašvaldībā vai Pilsētā novērotajām problēmām, izteiktu ierosinājumus vai interesi par dalību pasākumos, Lietotājam ir nepieciešams reģistrēties, izmantojot Lietotnē norādīto interneta banku starpniecību, attiecīgi iegūstot Viesa statusu.
4.3.Ja Lietotājs ir Pašvaldībā deklarēts iedzīvotājs, tas var reģistrēties ar Lietotnē norādīto interneta banku starpniecību vai Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas kartes datiemattiecīgi iegūstot Pašvaldībā deklarētā iedzīvotāja statusu. Pašvaldībā deklarētajam iedzīvotājam ir tiesības izmantot visas priekšrocības, kādas ir piešķirtas Viesim, kā arī Piedāvājumus un citas priekšrocības, kuras Lietotnē ir tieši paredzētas Pašvaldības deklarētajiem iedzīvotājiem.
4.4.Lai reģistrētos Lietotnē kā Pašvaldības deklarētais iedzīvotājs un Lietotnē varētu nodrošināt Pašvaldībā deklarētā iedzīvotāja statusu, tiek veikta Lietotāja datu pārbaude ar PMLP starpniecību. Ja Lietotājs nevēlas, ka tiek veikta datu pārbaude, vai ja PMLP neapstiprinās, ka Lietotāja deklarētā dzīvesvieta ir Pilsētā, tad reģistrācija netiks pabeigta un Lietotājam paliks spēkā Nereģistrētā lietotāja vai Viesa statuss.
4.5.Reģistrēties kā Viesim vai Pašvaldībā deklarētajam iedzīvotājam ir iespējams Lietotnes sadaļā “Vairāk”. Ja Nereģistrēts lietotājs vēlēsies veikt kādu darbību, kura ir paredzēta tikai Viesiem un/ vai Pašvaldībā deklarētiem iedzīvotājiem, Lietotne uzreiz piedāvās kādu no reģistrācijas iespējām.
4.6.Lietotājam nav tiesības izmantot citu personu datus, lai reģistrētos Lietotnē. Reģistrētais lietotājs ir atbildīgs par reģistrācijas laikā ievadīto informāciju un tās pareizību. 
4.7.Pašvaldībai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai pilnībā liegt piekļuvi Lietotnei, ja Lietotājs pārkāpj Lietošanas noteikumus, un/vai ir pamats bažām par Lietotnes neatbilstošu izmantošanu vai normatīvo aktu pārkāpumiem.
 
5.     Ziņojumu un Piedāvājumu kategoriju izvēle

5.1.Uzsākot Lietotnes lietošanu, Lietotājiem ir pieejami Ziņojumi un Piedāvājumi par visām Pašvaldības piedāvātajām kategorijām.
5.2.Reģistrētie lietotāji ir tiesīgi izvēlēties, par kādām kategorijām saņemt pašpiegādes paziņojumus, atzīmējot savu izvēli no Lietotnē attiecīgajā sadaļā esošajām kategorijām. Paziņojumi no kategorijām, no kurām Reģistrētais lietotājs būs atteicies, vairs nebūs redzami viņa Lietotnē līdz brīdim, kad Reģistrētais lietotājs būs atkal pieteicies attiecīgajām kategorijām.
5.3.Reģistrētie lietotāji var pieteikties saņemt pašpiegādes paziņojumus savā viedierīcē par katru jaunu Piedāvājumu vai Ziņojumu, kas pievienots Lietotnei. Pieteikties un atteikties no pašpiegādes paziņojumu saņemšanas iespējams Lietotnes sadaļā ”Vairāk”, “Paziņojumu iestatījumi”.
 
6.     Piedāvājumu un QR koda izmantošanas noteikumi

6.1.Lai izmantotu un saņemtu Piedāvājumu, Lietotājam jāapmeklē Piedāvājumā norādītā pakalpojuma sniegšanas vieta un Pakalpojuma sniedzēja darbiniekam jāuzrāda Lietotnes sadaļā “Vairāk”, “Mans profils” vai sadaļā “Piedāvājumu” pie konkrētā Pakalpojuma sniedzēja piedāvājuma “Tava atlaide” esošais QR kods, kurš tiks noskenēts. Pēc veiksmīgas QR koda noskenēšanas, Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums sniegt Piedāvājumā norādīto pakalpojumu atbilstoši Piedāvājumā norādītajiem noteikumiem.
6.2.QR kods tiek piešķirts katram Lietotājam, un tā nodošana izmantošanai trešajām personām ir aizliegta.
6.3.Lietotājam ir iespējams Lietotnes sadaļā “Vairāk”, “Darbību vēsture” redzēt savu darījumu vēsturi – informāciju par Piedāvājuma izmantošanas datumu un laiku.
6.4.Pakalpojuma sniedzējiem ir pieeja Piedāvājuma izmantošanas statistikai – informācijai par Piedāvājuma izmantošanas skaitu un laiku, taču Pakalpojumu sniedzējiem nav iespējams identificēt konkrētu Lietotāju, kurš ir izmantojis Piedāvājumu.
6.5.Pašvaldība pilnībā nav atbildīga par Piedāvājumu saturu un Pakalpojumu sniedzēju vai to darbinieku rīcību, taču Pašvaldība aicina ziņot par jebkuru gadījumu, kad Lietotnē publicētais Piedāvājums nav sniegts atbilstoši tā reklāmai vai arī jebkādu citu domstarpību gadījumā ar Pakalpojumu sniedzējiem, ja tās saistītas ar Piedāvājumu. 
 
7.     Privātums un personas datu apstrāde
 
7.1.Darbojoties kā pārzinis, Pašvaldība apstrādā Lietotāju personas datus šajos Lietošanas noteikumos paredzētajā apmērā un kārtībā šādiem personas datu apstrādes nolūkiem:
7.1.1.informācijas atklātības nodrošināšana un sabiedrības informēšana;
7.1.2.ierosinājumu sniegšanai Pašvaldībai;
7.1.3.lietotnes Piedāvājumu saņemšanai;
7.1.4.saziņai ar Pašvaldību.
7.2. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība/Privātuma politika, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem „Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku” vai klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās. 
7.3.Attiecībā uz Viesiem, ja Lietotājs ir izvēlējies sev šādu statusu un reģistrējas ar Lietotnē norādīto interneta banku starpniecību, Lietotne saņem no konkrētās bankas, kura tika izmantota reģistrācijas procesā, Lietotāja vārdu, uzvārdu un personas kodu. Pēc Viesa reģistrācijas Lietotnes datu bāzē no šajā punktā minētajiem datiem saglabājas tikai Viesa personas kods ar mērķi nodrošināt, ka nākamajā pieslēgšanās reizē Viesim nav atkārtoti jāreģistrējas. Pašvaldība neveic nekādas papildu darbības, lai identificētu Viesi, pat tad, ja tehniski tas būtu iespējams, izņemot, ja tas ir nepieciešams Lietotājam pieejamo Lietotnes funkciju nodrošināšanai.
7.4.Attiecībā uz Lietotājiem, kas vēlas iegūt Pašvaldībā deklarētā iedzīvotāja statusu un reģistrējas ar Lietotnē norādīto interneta banku starpniecību, Lietotne saņem no konkrētās bankas, kura tika izmantota reģistrācijas procesā, Lietotāja vārdu, uzvārdu un personas kodu. Pēc Lietotāja reģistrācijas Lietotnes datu bāzē no šajā punktā minētajiem datiem saglabājas tikai Lietotāja personas kods ar mērķi apstiprināt Lietotāja deklarācijas faktu ar PMLP starpniecību. Pašvaldība neveic nekādas papildu darbības, lai identificētu Lietotājus, kas reģistrējas ar interneta banku starpniecību, pat tad, ja tehniski tas būtu iespējams, izņemot, ja tas ir nepieciešams Lietotājam pieejamo Lietotnes funkciju nodrošināšanai.
7.5.Attiecībā uz Pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem, kuru personas datu pārbaude veikta ar PMLP starpniecību, viņu personas kods tiek automātiski nosūtīts PMLP, kas sniedz apstiprinājumu, par to, vai konkrētā Lietotāja deklarētā dzīvesvieta ir Pilsētā. Pēc Pašvaldībā deklarētā iedzīvotāja reģistrācijas Lietotnes datu bāzē no šajā punktā minētajiem datiem saglabājas tikai Pašvaldībā deklarētā iedzīvotāja personas kods. Vienu reizi nedēļā uz PMLP tiek nosūtīti Pašvaldībā deklarēto iedzīvotāju personas kodi, tikai un vienīgi ar mērķi, lai pārbaudītu, vai Lietotāja deklarētā dzīvesvieta joprojām ir Pilsētā, un lai attiecīgi šiem Lietotājiem varētu nodrošināt Pašvaldības deklarētā iedzīvotāja Lietotnes funkcionalitāti. Pašvaldība neveic nekādas papildu darbības, lai papildus identificētu Pašvaldībā deklarētos iedzīvotājus pat tad, ja tehniski tas būtu iespējams, izņemot, ja tas ir nepieciešams Lietotājam pieejamo Lietotnes funkciju nodrošināšanai.
7.6.Izmantojot Lietotnes funkciju “Ierosinājumi”, ir iespēja norādīt ar ierosinājumu saistīto atrašanās vietu. Ierosinājuma atrašanās tiek izmantota ierosinājumā ietverto jautājumu izvērtēšanai. 
7.7.Lietotnes izmantošana ir brīvprātīgā Lietotāja izvēlē kā papildu iespēja saziņai ar Pašvaldību. Lietotājam nav pienākums Lietotnei sniegt sevi identificējošus datus, izņemot, ja Lietotājs vēlas kļūt par Reģistrēto lietotāju vai vēlas izmantot Lietotnes funkcijas, kuru nodrošināšanai Lietotājam nepieciešama attiecīga datu apstrāde. Reģistrētajam lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, kas pamatojas uz Reģistrētā lietotāja piekrišanu, sazinoties ar Pašvaldību, izmantojot Lietošanas noteikumu 9.5.punktā norādīto kontaktinformāciju. Šādā gadījumā jāņem vērā, ka Reģistrētā lietotāja tiesību īstenošana var nozīmēt Lietotnes izmantošanas ierobežojumus vai izbeigšanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana. 
7.8.Lietotājam ir tiesības pieprasīt no Pašvaldības piekļuvi saviem datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iebilst pret datu apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību atbilstoši piemērojamo tiesību aktu prasībām. Lietotājs var izmantot savas tiesības, sazinoties ar Pašvaldību, izmantojot Lietošanas noteikumu 9.5.punktā norādīto kontaktinformāciju. Lai varētu nodrošināt ar datu apstrādi saistītās Lietotāja tiesības, Lietotājam ir jābūt identificējamam. Lietotājam ir tiesības sazināties ar Pašvaldību jautājumos saistībā ar Lietotnes izmantošanu, kā arī iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā attiecībā uz datu apstrādes jautājumiem. 
7.9.Bez Lietotāja piekrišanas Pašvaldība nenodod Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos paredzētajām personām noteiktos gadījumos, kārtībā un apjomā, Pašvaldības pilnvarotām personām un sadarbības partneriem ar mērķi nodrošināt Lietotnes darbību, kā arī šajos Lietošanas noteikumos tieši paredzētos gadījumos. Gadījumos, kad tiek konstatētas vai arī radušās pamatotas šaubas par nelikumīgu darbību veikšanu, Pašvaldībai ir tiesības vērsties normatīvajos aktos noteiktajās iestādēs, lūdzot novērst konstatētos pārkāpumus. 
7.10.Pašvaldība ir īstenojusi un turpinās uzturēt un ievērot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu Lietotāja datu apstrādi saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām, tai skaitā, bet ne tikai, lai aizsargātu Lietotāja datus pret nejaušu, neatļautu vai prettiesisku piekļuvi, izpaušanu, labošanu vai nozaudēšanu.
7.11.Lietotnes tehnisko darbību un apkalpošanu Pašvaldības uzdevumā un saskaņā ar Pašvaldības norādījumiem nodrošina Pašvaldības piesaistīts personas datu apstrādātājs “MAK IT” SIA, reģistrācijas Nr. 50103381201, adrese Pulkveža Brieža iela 8-1, Rīga, LV-1010.
7.12.Pašvaldībai ir tiesības uzticēt personas datu apstrādi arī citiem personas datu apstrādātājiem, kā arī atļaut tiem piesaistīt papildu apstrādātājus. Datu apstrāde netiek veikta ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalstīm.
7.13.Lietotāja dati tiek apstrādāti un glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams Lietotāja izvēlēto Lietotnes funkciju nodrošināšanai un/vai kamēr Lietotājs nebūs dzēsis Lietotni. Tas neattiecas uz informāciju un datiem, kuru Pašvaldībai ir pienākums saglabāt atbilstoši piemērojamo tiesību aktu prasībām vai tiesvedības un izmeklēšanas vajadzībām.Informācija, attēli, video vai cits saturs, kuru Lietotājs ir publiski ievietojis Lietotnē, saglabājas arī pēc Lietotāja dzēšanas, ar norādi, ka šo saturu ir ievietojis dzēsts Lietotājs.
 
8.     Intelektuālais īpašums
 
8.1.Viss Lietotnes saturs ar izņēmumiem, kas norādīti Lietošanas noteikumos, tostarp visa informācija, dati, teksti, logotipi, ikonas, attēli, kā arī Lietotnes platforma, dizains un noformējums ir Pašvaldības vai tās piesaistīto sadarbības partneru īpašums, vai tiek izmantots saskaņā ar trešo personu atļaujām, kas piešķir attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības uz to izmantošanu. Lietotnes saturu aizsargā normatīvie akti, kas regulē intelektuālā īpašuma tiesības.
8.2.Lietotājam ir aizliegts pilnībā vai daļēji pavairot, izplatīt, pārveidot, lejupielādēt un jebkādā citā veidā izmantot Lietotnes saturu, kā arī jebkuru no programmatūrām, kas nepieciešamas Lietotnes darbībai, ja tam iepriekš nav saņemta speciāla rakstiska Pašvaldības piekrišana vai tā nav neatņemama Lietotnes izmantošanas sastāvdaļa.
8.3.Lietotnes platformas pārveidošana, pielāgošana, licences izsniegšana trešajām personām, pirmkoda atšifrēšana, dekompilēšana vai cita veida kaitniecība lietotajai programmatūrai vai platformai ir aizliegta.
8.4.Ievietojot jebkādu informāciju, attēlus, video vai citu saturu Lietotnē, Lietotājs apliecina, ka ir attiecīgā darba autors un atbild par tā saturu, ja tiek skartas trešo personu tiesības. 
 
9.     Citi noteikumi
 
9.1.Lietotnes un Piedāvājumu izmantošanu, kā arī šos Lietošanas noteikumus reglamentē Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti. 
9.2.Visus strīdus, kas radušies Lietotnes izmantošanas rezultātā, Pašvaldība un Lietotājs cenšas risināt sarunu ceļā. Ja vienošanos neizdodas panākt, strīdu risina Latvijas Republikas vispārējas jurisdikcijas tiesā pēc piekritības.
9.3.Gadījumā, ja kāds no šo Lietošanas noteikumu punktiem vai noteikumiem kļūst nepiemērojams vai spēkā neesošs, tas neietekmē pārējo Lietošanas noteikumu punktu un noteikumu spēkā esamību.
9.4.Lietošanas noteikumi ir spēkā, izmantojot Lietotni, un tie paliek spēkā Lietotāja un Pašvaldības savstarpējo tiesisko attiecību, ko regulē Lietošanas noteikumi, pastāvēšanas laikā.
9.5.Lai uzdotu jautājumus vai sazinātos ar Pašvaldību par Lietošanas noteikumiem, Lietotni vai Lietotāju datu apstrādi, lūdzam rakstīt uz id@sigulda.lv.
 
P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore                                                       D. Preisa 
 
Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā no 01.01.2020.